668 02 77 77
LUNA
CENTRUM
TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWE
MARTA GRYLAK

Oferta kursów online

1.Trening umiejętności społecznych

 

Program kursu:

 

Trening umiejętności społecznych i relacji partnerskich ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi oraz jak współpracować w grupie, czy to zawodowej, w domu czy otoczeniu. Metoda ta może dotyczyć dzieci i młodzieży jak i dorosłych.
Czas trwania: 10 godz.

 

2. Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu

 

Program kursu:

 • Podstawowe wzory kształtowania zachowań
 • Które zachowania są trudne i poznają ich przyczyny
 • Jak rozwijać zachowania pożądane i jak redukować zachowania niepożądane
 • Jak zaplanować interwencję – schemat postępowania z zachowaniami trudnymi
 • Określania funkcji zachowania
 • Działania proaktywne, czyli co można zrobić przed wystąpieniem zachowania
 • Jak działamy po wystąpieniu zachowania – czyli w jaki sposób można zwiększyć ilość zachowań pożądanych i zmniejszyć ilość zachowań niepożądanych

 

3. Rozwijanie kreatywności u dzieci

Program kursu:

 • Rozwój osobowy nauczyciela
 • Mózg nasz i indywidualne style uczenia się
 • Rodzaje inteligencji- rozwijanie konkretnych zdolności naukowych
 • Jak nauczyć uczenia się- nowoczesne metody i techniki ułatwiające samodzielne uczenie się

Czas trwania: 10 godz.

 

4. Praca terapeutyczna z dziećmi grupy ryzyka dysleksji

Program kursu:

 • Analiza karty dziecka ryzyka dyslektycznego
 • Programowanie pracy terapeutycznej
 • Prezentacja wybranych ćwiczeń stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka

Czas trwania: 6 godz.

 

5.Metoda wspomagająca rozwój dziecka. Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne- warsztaty wprowadzające do metody

Program kursu:

 • Praca z dziećmi w młodszym wieku szkolnym
 • Przygotowanie do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, nadpobudliwymi psychoruchowo, autystycznymi, upośledzonymi umysłowo, niewidomymi i głuchymi

Czas trwania: 5 godz.

 

6. Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych- rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym
Program kursu:

 • Objawy zaburzeń rozwoju motorycznego
 • Charakterystyka zaburzeń rozwoju poznawczego
 • Charakterystyka rozwoju emocjonalnego dziecka

Czas trwania: 8 godz.

7.Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu

Program kursu:

 • Praca w grupie, zasady prawidłowej komunikacji
 • Agresja i przemoc
 • Asertwność i uczucia
 • Sposoby radzenia sobie z przemocą i agresją

czas trwania: 5 godz.

8.Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu

Program kursu:

 • Prawidłowe oddychanie
 • Przegląd technik relaksacyjnych
 • Ćwiczenia relaksacyjne

Czas trwania: 5 godz.

 

 

9.Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
w edukacji wczesnoszkolnej

Program kursu:

 • Przyczyny występowania tych zaburzeń
 • W jaki sposób i kiedy można je rozpoznawać?
 • Jakie formy terapii są najskuteczniejsze?
 • Praca z dzieckiem- obszary w zakresie których należy udzielić dziecku wsparcia
  i zastosowac ukierunkowane metody pracy

Czas trwania: 10 godz.

 

10. Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy I

Program kursu:

 • Co to jest dojrzałość szkolna dziecka i dojrzałość placówek edukacyjnych
 • Jakie są typowe 5-latki – co o nich powinniśmy wiedzieć?
 • Dlaczego 5-latki i 6-latki tak się różnią od siebie – skok rozwojowy
 • Jakie są typowe 6-latki – co o nich powinniśmy wiedzieć?
 • Jak możemy poznawać dzieci i ich możliwości rozwojowe – metody poznawania
  i oceniania poziomu rozwoju dzieci
 • Arkusz diagnozy dojrzałości szkolnej 5  6 latka

11.Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w kl. I – III

Program kursu:

 • Rodzaje i objawy dysleksji i dyskalkulii rozwojowej
 • Diagnozowanie dziecięcych kompetencji
 • Nowe metody nauki czytania i pisania
 • Zasady prowadzenia zajęć
 • Etapy korekcji
 • Budowa scenariusza zajęć
 • Dobór ćwiczeń do poszczególnych rodzajów zaburzeń

Czas trwania: 10 godz.

 

12. Biblioterapia jako niekonwencjonalna metoda pracy z uczniem

Program kursu:

 • Wstęp do biblioterapii, biblioteka w szkole
 • Biblioterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie wspierania
  i oddziaływania terapeutycznego
 • Metody poznania i integracji grupy
 • Wykorzystanie utworu literackiego w kształtowaniu właściwych postaw
  dzieci i młodzieży
 • Przeprowadzenie i omówienie zajęć biblioterapeutycznych
  z wykorzystaniem tekstów literackich

Czas trwania: 8 godz.

 

13. Podstawy psychologiczne i dydaktyka dzieci upośledzonych
umysłowo w szkole masowej

Program kursu:

 • Podstawowe pojęcia związane z upośledzeniem umysłowym
 • Psychologiczna charakterystyka dzieci
 • Metody i formy pracy z dzieckiem upośledzonym

Czas trwania: 5 godz.

14.Jak mówić, żeby dzieci się uczyły?

Program kursu:

 • Komunikacja pomiędzy wychowawcą i dzieckiem, jej znaczenie w rozwoju dziecka
 • Jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie z własnymi uczuciami
 • Jak stosować granice by zachować szacunek wobec siebie i dziecka
 • Wspólne rozwiązywanie problemów: sześć krokó, które rozbudzają twórczy
  zapał dzieci i ich zaangażowanie

Czas trwania: 5 godz.

 

15. Edukacja prawna i edukacja dla tolerancji
w szkolnych programach wychowawczych

Program kursu:

 • Czym są prawa i wolność człowieka
 • Projektowanie zajęć z uwzględnieniem praw dziecka
 • JA w świecie stereotypów
 • Integracja przykładem dobrej praktyki respektowania praw w szkole

Czas trwania: 15 godz.

15. Metody pracy świetlicy szkolnej

Program kursu:

 • Misja świetlicy
 • Metody zapobiegania przemocy
 • Metody rozbudzania zainteresowań

Czas trwania: 15 godz.

 

16. Drama jako metoda wychowania dzieci i młodzieży

Program kursu:

 • Istota i cele dramy
 • Podstawowe techniki i strategie dramy
 • Ćwiczenia rozwijające osobowość ucznia

Czas trwania: 12 godz.

 

17. Metody rozwiązywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych

Program kursu:

 • Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • Budowanie Szkolnego Programu Wychowania i Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Rozpoznawanie realnych zagrożeń i problemów występujących w szkole

Czas trwania: 10 godz.

 

18. Gimnastyka mózgu

Program kursu:

 • Nauczyciel ekspertem uczenia się
 • Skuteczne metody i formy uczenia sie i nauczania
 • Gimnastyka mózgu z zastosowaniem kinezjologii edukacyjnej

Czas trwania: 12 godz.

 


19.Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pracy doradców zawodowych
w szkołach i funkcjonowanie doradztwa zawodowego

Program kursu:

 • Jak byż dobrym doradcą – umiejętności interpersonalne
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • Jak nauczyć uczniów szukać pracy, praca na własny rachunek
 • Prawo pracy
 • Praktyka w urzędzie pracy

Czas trwania: 15 godz.

 

20. KURS W ZAKRESIE OBSŁUGI TABLICY INTERAKTYWNEJ

 

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania tablic interaktywnych w pracy dydaktycznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie z możliwościami tablicy interaktywnej. Dzięki umiejętności pracy z TI nauczyciel będzie w stanie w większym stopniu skupić uwagę uczniów i przekazać im w bardziej przystępny sposób treści programowe.

 

Program szkolenia:

 • Obsługa tablicy interaktywnej i projektora
 • Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy
 • Tworzenie oraz prowadzenie prezentacji przy pomocy tablicy interaktywnej
 • Aktywne narzędzia lekcyjne
 • Wykorzystanie zasobów komputera i internetu na lekcji
 • Wykorzystywanie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do skupienia uwagi uczniów
 • Przygotowywanie ćwiczeń interaktywnych
 • Obsługa edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych przy pomocy tablicy

 

                                                                 IKONA ONLINE

Copyright © 2015 • Projekt i wykonanie: APISOFT Strony internetowe