668 02 77 77
LUNA
CENTRUM
TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWE
MARTA GRYLAK

Kadra szkoleniowa

1.Mgr Marta Grylak

 

marta kadra

magister: finansów

 

studia podyplomowe: oligofrenopedagog , wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przygotowanie pedagogiczne, organizacja i zarządzanie oświatą, organizacja i zarządzanie zdrowiem , kończę logopedię, technikum weterynarii,

Udział w szkoleniu ERASMUS + w Rzym

 

UKOŃCZONE KURSY – SZKOLENIA:

– Kurs: Głównej księgowej

– Kurs: Controlling

– Kurs: Instruktor Dogoterapii

– Szkolenie: Usprawnienie motoryki małej z wykorzystaniem terapii ręki

– Szkolenie: Wspieranie rozwoju ruchowego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju

– Szkolenie: Jak radzić sobie z trudnymi zrachowaniami u dzieci wg C. Sutton

– Warsztaty: sensoplastyka

– Kurs: Terapia behawioralna – teoria i praktyka ( kurs 3 – modułowy)

– Warsztaty: Kuferek skarbów Kynoterapeuty

-Kurs: Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z autyzmem.

– Techniki muzykoterapii neurologicznej w pracy logopedycznej

– Kompetencje językowe a metody udostępniania treści dzieciom z zaburzeniami komunikacji językowej.

– Metody skryptów i wycofywanie w terapii osób z zaburzeniami rozwoju.

– Metody i techniki usprawniające  prozodię

– Diagnostyka słuchu u dzieci powyżej trzeciego roku życia . Badania Magic i Basd dostępne w urządzeniach PATH Medical

– Teoria Logopedyczna . Strategie – metody- techniki.

– O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka.

– Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem

– Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki

– Wspieranie rozwoju ruchowego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

– szkolenie: Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem

– Kurs: Instruktor terpaii zajęciowej

– Kurs : Terapeuty Empathy Doll

-Certyfikat: Bajkoterapia

-Kurs: Instruktor szkolenia psów

– Kurs : Behawiorysta psa

– Kurs : Coachingu

-Szkolenie: Metoda audytywno-werbalna w terapii dziecka z wadą słuchu

-Seminarium naukowe: Żywienie dzieci autystycznych

-Konferencja naukowa: Dotknąć Zespół Downa

-Certyfikat: Metody kolorowych dźwięków w przedszkolu

-Kurs: Negocjacje i mediacje w biznesie

2. dr Iwona Pałgan (palgani@wp.pl)

iwonka zdjecie

 

 

2000 r. tytuł magistra, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie; 2005 uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych ze specjalnością pedagogika KUL, studia podyplomowe: zarządzanie oświatą, zarządzanie zasobami ludzkimi, przygotowanie pedagogiczne, praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i starszymi, kursy: Metody terapii pedagogicznej, Instruktor terapii zajęciowej

Doświadczenie zawodowe:

2007- do chwili obecnej  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu –dziekan

2004   Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie, wykładowca

2003-2007   Szkoła Biznesu im bp. J. Chrapka w Radomiu, na stanowisku: kierownik Działu Nauczania, wykładowca

Badania naukowe:

 • Badania na temat nihilizmu, upadku systemu wartości, zwyczajów i obyczajów w procesie wychowania. Znajdują one odzwierciedlenie w artykułach głoszonych i publikowanych
 • Diagnostyczne badania naukowe w grupie funkcjonariuszy policji w Radomiu. Celem badania jest określenie poziomu psychospołecznego funkcjonowania Policjantów z powiatu radomskiego. Wyniki badań umożliwią przygotowanie monografii z tego zakresu, a w wymiarze praktycznych ustalenie, które z wybranych cech i umiejętności Policjantów wymagają kształtowania w toku specjalnie zaaranżowanych działań (np. warsztatów, szkoleń, terapii itp.). W rezultacie będzie można w bardziej skuteczny sposób udzielić wsparcia Policjantom. W badaniu zamierza się określić poziom:
 • wypalenia zawodowego,
 • kompetencji społecznych,
 • umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
 • agresji,
 • umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych,
 • kontroli,
 • empatii oraz
 • wiedzy na temat mediacji.
 • Tylko tak rozbudowane badanie może dostarczyć nam informacji o całościowym funkcjonowaniu funkcjonariuszy policji.

Inne informacje:

 • 2004 – przynależność do Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 • 1984-2002 – animator dyplomowany grup oazowych przy parafii bł. Annuarity w Radomiu
 • 1997-2001- wolontariat w Domu dziecka w Radomiu ul. Staromiejska
 • 1996-1997 -wolontariat w Związku Niewidomych w Częstochowie
 • Autor modułów kształcenia zawodowego na zlecanie Instytutu Technologii i Eksploatacji w Radomiu
 • Liczne publikacje naukowe z zakresu nauk społecznych i humanistycznych
 • Prezes i założyciel Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Waleologicznego
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
 • Doświadczenie w realizacji projektów POKL
 • Znajomość skutecznego marketingu i reklamy,
 • Umiejętność przygotowywania i przeprowadzania badania rynku

Zarządzanie i realizowanie działań w projektach finansowanych, w ramach funduszy unijnych:

 • Koordynator merytoryczny projektu „NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI” Poddziałanie 3.3.2

Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli POKL

Inne

 • opracowywanie programów studiów,
 • opracowywanie wniosków o uruchomienie nowych kierunków studiów do MNiSW,
 • merytoryczny nadzór nad kadrą dydaktyczną wydziału nauk społecznych,
 • nadzór nad praktykami pedagogicznymi studentów wydziału

nadzór nad systemem jakości kształcenia

 

3.Mgr Tomasz Pysiak

tomek pysiak

 

Magister: nauki społeczne, socjologia

Studia Podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne

 

Tomasz Pysiak jest asystentem na Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej od 2013 roku. Gdzie nieprzerwanie prowadzi zajęcia z zakresu nauk społecznych. Za główne osiągnięcia dydaktyczne należy zaliczyć:

– cykl wykładów dla licealistów odnośnie zdrowego stylu życia (2015-2016)

– wykłady w Kijowie Wyższa Szkoła Jurijego B (2018)

– wykład gościnny w Wyższej Szkole Pielęgniarskiej w Krzywym Rogu (2018)

– wykład gościnny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krzywym Rogu (2018)

– wykład gościnny w Kolodany Janos University (2016)

– cykl wykładów dla samorządowców z ziemi radomskiej (2014-2016)

– realizacja wykładu otwartego dla parlamentu młodzieży miasta Radom (2017)

– wykłady dla seniorów Uniwersytet III wieku w Iłży- stała współpraca (2017- nadal)

– wykład otwarty w Starachowicach na temat zagrożeń cywilizacyjnych (2018)

– stała współpraca dydaktyczna z radomskimi liceami (2013- nadal)

Wykaz dorobku uzyskanego poza szkolnictwem wyższym

– Prezes oddziału KSM w Radomiu

– specjalista ds. PR Fundacja WIOSNA

– specjalista ewaluacji w projekcie UE „Nauczyciel Przyszłości”

– specjalista ds. promocji i ewaluacji w projekcie współfinansowanym przez UE „Orkiestra”

– specjalista ds. metodologii i ewaluacji w projekcie współfinansowanym przez UE „IPNI”

– sekretarz czasopisma naukowego „Zdrowie i Społeczeństwo”

– Skarbnik i członek „Międzynarodowego Stowarzyszenia Waleologicznego” (do sierpnia 2019)

4. Mgr Anna Kanadys

anna kanadys

Aplikacja rzecznikowska Polska Izba rzeczników Patentowych;

Studia podyplomowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kształcenie Kadry Akademickiej Do Roli Wykładowców Przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej;

Studia III stopnia doktoranckie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Prawa i Administracji na kierunku: Prawo;

Studia Podyplomowe: z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

Studia Podyplomowe: Pedagogiczne dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie;

 

5. Mgr Agnieszka Werniewicz

aga werniewicz

Tytuł Mgr Psychologii specjalność „Psychoterapia i terapia seksualna” , dziedzina nauk społecznych dyscyplina psychologia oraz dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki o zdrowiu

Wykaz kursów, szkoleń, dodatkowych kwalifikacji:

Certificate Project „Podwyższamy kwalifikacje, lepiej uczymy”- 2 tyg. kurs w Londynie,
Udział w szkoleniu ERASMUS + w Dubrowniku
Studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”, ukończenie kursu pedagogicznego.
Szkolenia: „zaburzenie odżywiania – jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna-terapia”
„Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”,„Aspekty prawne i wychowawcze w pray z uczniami z zaburzeniami zachowania”,„Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole”, „Zespół dziecka maltretowanego”

 

 

Copyright © 2015 • Projekt i wykonanie: APISOFT Strony internetowe